Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Pieter van der Horst – De Huidige Haat en het verhaal van de Joden

17 mei 2015

Pieter van der Horst – De Huidige Haat en het verhaal van de Joden

      17-5-2015 - Pieter van der Horst - De Huidige Haat en het verhaal van de Joden

Uiteenzetting van de oorsprong van Jodenhaat in de voorchristelijke periode in Alexandrië
Doortrekken van deze lijnen naar de christelijke vormen van Jodenhaat
Doortrekken van deze lijnen naar de Nazi’s en Islamitische wereld
Ernstige waarschuwingen tegen wat er gaande aan Jodenhaat in de Islamitische wereld en de gevolgen daarvan
Dringende oproep aan theologische Universiteiten, Politiek, kerken en kerkleiders

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Onderstaande tekst is opgesteld door Joodse Lezingen:

De lange geschiedenis van het verschijnsel Jodenhaat

Onderscheid gebruik tussen de term Jodenhaat en antisemitisme

Argumenten van Moslims en gebruik van de term antisemitisme

Arabische is een semitische taal

Term antisemitisme is van meet af aan gericht tegen de Joden

Ontstaansgeschiedenis van de Jodenhaat van 300-0 BCE

Voorchristelijke periode

Jodenhaat is geen christelijke uitvinding, het begint bij de ‘Grieken’

D.w.z.. vergriekste Egyptische intellectuelen in de stad Alexandrië

Egyptische intellectuelen hebben de toon gezet voor steeds maar sterker worden anti Joodse polemiek

Joden vijanden van de Egyptenaren

Joden haters van de Egyptische goden in dierengestalten

Die motieven worden gegeneraliseerd tot Joden als misantropen en atheïsten

Joden als haters van de hele niet Joodse mensheid en ontkenners van het bestaan van de goden

Van Egypte naar Rome 0-200 CE Rome

De eerste ontmoetingen tussen Joden en Grieken lieten bij de Grieken een positieve indruk na

Tekstgetuigen van rond 300 BCE waarin leerlingen van Aristotelis zeggen dat Joden een volk van filosofen zijn

Er kon dus rond 300 BCE in positieve zin over de Joden gesproken worden

Waardering vanuit filosofische hoek voor Joden tot aan het einde van de oudheid toe (500CE)

Tegelijk werd deze positieve houden begeleid door een niet meer ophoudende stroom van anti Joodse propaganda door antieke auteurs

Beginpunt van deze anti Joodse literatuur, Egyptische priester uit Alexandrië, Maneto (300 BCE) een boek over de geschiedenis van Egypte

Maneto schrijf in zijn boek ook over de Joden, beginpunt van anti Joodse propaganda

Dieptepunt van anti Joodse polemiek vinden we bij Apion een Egyptische intellectueel uit Alexandrië (0-100 CE)

Apion schreef in het Grieks en lanceerde een uitermate venijnige lastercampagne tegen het Joodse volk

Die lastercampagne heeft vrijwel zeker bijgedragen tot de eerste pogrom in Alexandrië in 38 CE

Enkele andere anti Joodse auteurs (300-0 BCE) ook uit Egypte, met name Alexandrië afkomstig

Waar heeft die anti Joodse houding mee te maken ?

Rond 300 BCE werd voor het eerst een Griekse vertaling van de Tora gemaakt

Het boek Exodus met het verhaal van de uittocht uit Egypte, Egyptenaren als de vijanden van God

Griekstalige Egyptenaren gingen direct in de tegenaanval door het verhaal van de exodus te hervertellen op anti Joodse wijze

Maneto’s versie van de uittocht

De oorsprong van het Joodse volk volgens Maneto

Dit verhaal is nog maar het begin van een proces van demonisering van het Joodse volk dat hoe langer hoe grimmiger zal worden in de volgende eeuwen

Proces van generalisering

Afkeer van Egypte en de Egyptische goden wordt veralgemeniseerd tot haat van Joden tegen de mensheid en ontkenning van de godenwereld

Joodse volk krijgt als wezenskenmerk misantropie en atheïsme, godloochenaars die een hekel hebben aan alle niet Joden

Goddeloosheid en mensenhaat zijn standaard elementen geworden in de anti Joodse propaganda eerst in Alexandrië, later ook daarbuiten

Gevolgen voor de onderlinge verhouding tussen Joden en niet Joden in Alexandrië

Citaat uit een papyrus van 20 BCE over zuivere burgerstand in Alexandrië (Joden mochten geen burgers van Alexandrië worden)

Apion een Alexandrijnse geleerde uit de 0-100 CE

Boosaardige aanvallen op het Joodse volk in zijn geschiedwerk over Egypte

Joodse historicus Flavius Josephus en zijn weerlegging van het werk van Apion (contra Apionem)

Een voorbeeld verhaal van Apion, een gruwel verhaal over Joods kannibalisme

Apion van een invloedrijk man en zijn verhalen werden geloofd

In veel Egyptische en Grieks teksten komt men de gedachte tegen dat er in de ontwikkeling van de mensheid ooit een dierlijke fase is geweest

Kannibalistisch stadium was voor sommigen een gepasseerd oer stadium van de mensheid

Kannibalistisch stadium was voor anderen een degeneratie van een ideale oertoestand van de mensheid

Voor weer anderen speelde dit motief alleen maar ver buiten de beschaafde wereld

Toepassingen van deze theorieën op Joden

Joden zijn gedegenereerd tot wilde dieren

Joden zijn blijven steken in een stadium van ontwikkeling die de beschaving voorgaat

Joden zijn ‘untermenschen’, kannibalen, immoreel, gewelddadig, wetteloos

Deze vorm van demonisering van Joden was er al voor het ontstaan van het christendom

En ook lang voordat er racistische theorieën over de inferioriteit van Joden werden opgesteld

Motief van mensenhaat en kannibalisme heeft zeer lang geleefd en duikt in de christelijke middeleeuwen op

Middeleeuwse christelijke anti Joodse discours is anders dan het antieke voor christelijke discours

Dominant geworden christendom heeft een ander motief ingevoerd, nml. de Godsmoord

Joden hebben de goddelijke Jezus vermoord en zijn daarom een verdoemd volk

Toch komt in de middeleeuwen het motief van kannibalisme voor te voorschijn

Talrijke verhalen over rituele moorden op christelijke kinderen

In de middeleeuwen geloofden christenen dat Joden aanhangers van de duivel waren

Joden hadden een pact met de duivel gesloten en waren erop uit de christenen te vernietigen

1348 CE de Pest, de zwarte dood, 1/3 van de Europese bevolking komt om

Joden krijgen de schuld omdat ze de christenen proberen uit te roeien

Tienduizenden Joden worden her en der vermoord als schuldigen van deze ramp

Luther zegt eeuwen later nog steeds dat als Joden de kans zouden krijgen ze alle christenen zouden vermoorden

Verhalen over rituele moorden door Joden op christelijke kinderen werden meestal door Katholieke geestelijke in omloop gebracht

Sterfgevallen en verdwijningen werden aangegrepen om Joden te er van te betichten dat ze christenen hadden vermoord

Joden hadden bloed en ingewanden nodig voor hun duivelse rituelen, vaak het bereiden van Matses voor Pesach

Kinderen werden vet gemest en daarna gedood door kruisiging

Dergelijke beschuldigingen werden vaak gebracht in preken op goede vrijdag, die uitliepen op massale slachtpartijen van tienduizenden Joden

Deze gruwel mythe over Joden is onuitroeibaar gebleken, Nazi propaganda, maar ook in de 20-21 eeuw nog steeds springlevend

Nazi propaganda, het systematisch demoniseren en dehumaniseren van Joden

Een meerderheid van Duitsers, Polen, Oosterijkers en Oekraïners etc. kon de Joden als niets anders zien dan ongedierte

Er is geen reden tot optimisme na de WO2, want het gedachtegoed is nog steeds springlevend

Al in 1946 Polen, na de oorlog, vielen er al weer slachtoffers als gevolg van beschuldigingen van Joods kannibalisme

20 jaar geleden werden deze beschuldigingen opnieuw geuit in Roemenië en Wit Rusland

10 jaar geleden Syrische staatstelevisie met een uitzending over Joden die letterlijk bedoeld als kannibalen werden afgeschilderd

In 1983 publiceerde Mustafa Tlass in Syrië, een boek ‘De Matse van Sion’, waarin de bloedmythe weer uitgebreid werd uitgemeten

25 jaar later stond dat boek nog steeds op de bestsellerlijst

Groot en mondiaal probleem

Islamitische wereld heeft de fakkel van de Jodenhaat overgenomen

Islamisering van het Europese antisemitisme in de laatste decennia

Islamitische wereld kent al jarenlang in alle media een grote hoeveelheid anti Joodse propaganda

Kranten, weekbladen, schoolboeken, radio en tv uitzendingen, preken van Imams, lessen op Universiteiten

Honderden miljoenen mensen

Cartoons regelrecht gekopieerd uit de Nazi tijd

Joden zijn bloeddorstige monsters

De anti Joodse propaganda die in de Islamitische wereld rondgaat, overtreft én in omvang én in ernst die van de Nazi’s

In de Islamitische wereld bestaat op grote schaal een extreme vorm van Jodenhaat

Joden die Islamitische kinderen rauw verslinden

Men wil niet anders geloven, dus niets helpt om deze vijandsbeelden te ontkrachten

Hersenspoeling door geestelijke en politiek leiders van grote massa’s gewone Islamitische gelovigen

Palestijnen en de grofheid van de anti Joodse hersenspoeling daar

In Palestijnse schoolboeken wordt het kinderen geleerd dat het hun heilige plicht is het Joodse volk te vernietigen

Joden die zich als Satanskinderen tegen Allah verzetten en tegen de Islam complotteren

Joden hebben geen historische wortels in Palestina, het zijn ‘nieuwkomers’ vergeleken met de Palestijnen

Joden als agressieve koloniale macht

Al het lesmateriaal in Palestina wordt zwaar gesubsidieerd door de Europese Unie

Palestijnse regeringsvertegenwoordiger op televisie die heeft gezegd dat we dankbaar moeten zijn dat Allah alle Joden in Palestina bijeenbrengt

Dat maakt ons straks makkelijk om alle Joden te vernietigen

Het doortrekken van de lijn van de Nazi propaganda naar Palestijnse Jodenhaat

Kritiek op dit standpunt, dat komt door de Israëlische bezetting van Palestijns gebied

Dat standpunt is goeddeels onjuist

Palestijnse antisemitische leider lang voor de bezetting van Palestijnse gebieden, lang voor de oprichting van de staat Israël

Grootmoefti van Jeruzalem, 1920, Mohammad Amin al-Hoesseini, die direct vanaf de machtsovername van Hitler in 1933 nauwe banden met de Duitsers smeedde

Tijdens de WO2 woonde deze Amin al-Hoesseini jaren in Berlijn om Hitler aan te moedigen bij zijn plannen de Joden te vernietigen

Amin al-Hoesseini heeft samen met Eichmann Auschwitz bezocht en wilde in de buurt van Nablus ook een Joods vernietigingskamp bouwen

Op verzoek van Amin al-Hoesseini reden met het leger van Generaal Rommel mobiele vergassingswagen mee, om in Palestina snel aan de slag te kunnen

In 1948 roept Amin al-Hoesseini alle Palestijnen op om Joden te vermoorden en om geen krijgsgevangenen in leven te laten

Amin al-Hoesseini wordt razend populair in de Islamitische wereld door zijn grenzeloze Jodenhaat

Amin al-Hoesseini wist als geestelijke de Jodenhaat van de nazi’s een religieuze basis en rechtvaardiging te geven vanuit de Islam

Amin al-Hoesseini een Islamitische Nazi, nl.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoesseini

Yasser Arafat heeft Amin al-Hoesseini altijd geprezen als de grote held van het Palestijnse volk

Leiders van Hamas zien Amin al-Hoesseini als een lichtend voorbeeld

Achmed Yassim, opsteller van het handvest van Hamas, zag zichzelf als de belangrijkste opvolger van Amin al-Hoesseini

Handvest Hamas, strijd tegen de staat Israël is slechts een eerste etappe in een wereldwijde oorlog tegen de Joden door de Moslimbroederschap

Islamofascistische onderstroom van meet af aan in het Palestijnse verzet

Hamas, machtsovername in Gaza, banden met Iran

Iran deelt hetzelfde ideaal, het ideaal van Nazi Duitsland

Islamitische Jodenhaat, propaganda, dagelijkse beïnvloeding van talloze Moslims over de hele wereld, met succes

Er zijn nog nooit zoveel Jodenhaters geweest als nu in deze tijd

Dat wordt ook zichtbaar in het aantal anti Joodse voorvallen wereldwijd

In ons land, pesterijen, intimidatie, soms mishandeling van Joden

Zweden, een cartoon met een belediging van Mohammed werd direct van het internet gehaald

Terwijl een Islamitisch website waarin wordt opgeroepen Joden te vermoorden in de lucht mocht blijven

De eerste doden zijn al gevallen, Toulouse, Brussel, Parijs, aanslagen op Synagogen en begraafplaatsen
Iran bedreigt Israël met een totale vernietigingsoorlog

Joden leven wereldwijd in grote zorg en angst

Johan Huizinga, ‘we leven in een krankzinnige wereld en we weten het’

Wie had zich kunnen voorstellen dat Joden opnieuw bedreigd zouden worden 70 jaar na de oorlog ?

En we vinden dag nog gewoon ook

Israël wordt als enige land ter wereld continue in zijn bestaan bedreigd

Op bedreigingen van Iran aan Israël wordt nauwelijks met verontwaardiging gereageerd

Stilzwijgen van de wereld doet denken aan het stilzwijgen van de wereld tegenover Hitler in de jaren 30

Niemand twijfelt eraan dat Iran een atoombom probeert te ontwikkelen en die probeert in te zetten

Ruhollah Musavi Khomeini zei al dat het ontwikkelen van een Islamitische atoombom grote prioriteit moest hebben

Milde sancties tegen Iran die nu ook al weer opgeheven gaan worden

Onderhandelingen over het Iraans atoomprogramma

Een hoge Iraanse generaal heeft gezegd dat de vernietiging van Israël een niet onderhandelbaar punt was, is en blijft

Van de Internationale politiek hoeft Israël niets te verwachten

Er wordt in nauwelijks verholen antisemitische termen gesproken over Joden, Jodendom en Israël

Kritiek op Israël is de acceptabele dekmantel voor Jodenhaat geworden

Dries van Agt

Gretta Duisenberg

Theologische opleidingen moeten theologen met een grondige kennis van het Jodendom opleiden
Zodat de mensen die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd weerbaar worden gemaakt tegen Jodenhaat

Een theologische opleiding die meer nadruk legt op Islam dan op Jodendom heeft mijns inziens geen bestaansrecht

Trend van marginalisering van Joodse studies in theologische opleidingen

Theologische opleidingen hebben een morele verantwoordelijkheid meer theologen op te leiden

Meer theologen, meer christenen die een vuist durven en kunnen maken tegen Jodenhaat

Corrigeren van vertekende beelden van het Jodendom

Pal staan voor de veiligheid en het recht van bestaan van de Joodse staat en haar burgers

Op theologische Universiteiten moet meer aandacht worden besteed aan de gruwelijke geschiedenis van de christelijke Jodenhaat door de eeuwen heen

De these van de rechte lijn tussen Luther en de holocaust

Prangende vraag: is er wel christendom mogelijk zonder een negatieve visie op Joden en Jodendom ?

Hoogleraren en docenten Bijbelwetenschap moeten hun studenten waarschuwen tegen bepaalde in het Nieuwe Testament genoemde passages over Joden en Jodendom

In het Nieuwe Testament uitgesproken negatieve ideeën over Joden en Jodendom

Kerkhistorici moeten de studenten de ogen openen voor levensgevaarlijke ideeën bij zoveel kerkleiders in de geschiedenis

Elie Wiesel, onderwijs als tegengif tegen Jodenhaat

Kerken en hun onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk

Kerken wereldwijd geven een treurig beeld

Protestantse en Katholieke kerk laten sinds de jaren 60 een positieve belangstelling zien voor het Jodendom

Op grote schaal komt in deze kerken nog steeds antipathie tegen het Jodendom voor, zowel bij leidinggevenden als het kerkvolk

Er zijn tal van grote kerken waar de herbezinning op het Jodendom nog niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden

Pinksterkerken, fundamentalistische kerkelijke bewegingen

Oosters Orthodoxe kerken, Griekse en Russische, Servische etc. Orthodoxe kerken

Studie van het Jodendom heeft in de theologische opleidingen van deze kerken geen enkele plaats

Jodendom en de oude substitutie theologie (kerk die de plaats van Israël heeft ingenomen)

Leidinggevende gepromoveerde theologen van de Grieks Orthodoxe kerk, die niet geloven dat Jezus een Joods was

Politiek moet het voortouw nemen tegen de Jodenhaat en hun verantwoordelijkheid nu nemen
Ook als dit tegen het zere been van Moslims zou zijn

De aanzwellende golf van Jodenhaat in Nederland en daarbuiten moet worden tegengegaan

Politiek moet van zich laten horen, anders zijn zij medeverantwoordelijk voor de gevolgen

Hardnekkigheid van de ziekte die Jodenhaat heet, vraagt om hardnekkige bestrijding

Politiek moet dat goed beseffen

U kunt hier de lezing beluisteren:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).