Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Pieter van der Horst – Hoofdoorzaken van de breuk tussen Jodendom en Christendom

26 april 2015

Pieter van der Horst – Hoofdoorzaken van de breuk tussen Jodendom en Christendom

      26-4-2015 - Pieter van der Horst - Hoofdoorzaken van de breuk tussen Jodendom en Christendom plus vragen

Twee hoofdoorzaken voor het uiteengaan van de wegen tussen Joden en Christenen
Discussies over het houden van de Tora
Vergoddelijking van Jezus

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Onderstaande tekst is opgesteld door Joodse Lezingen:

Tora in het vroege Christendom

Vergoddelijking van Jezus in het vroege Christendom

Tempelbelasting Fiscus Judaicus

Afgodendienst, Avodah Zarah

Onderscheid tussen Joden en Christenen in de eerste eeuw CE

Gezag van de Tora in de eerste eeuw CE

Allegorische verklaring van de Tora

Paulus in de diaspora

Onderscheid tussen Joden en niet-Joden in het Jodendom

Joodse Christenen in Jeruzalem

Joodse Christenen en hun visie op Paulus in tweede en derde eeuw CE

Weerstand tegen Paulus in Joods Christelijke kringen

Eerste generatie Christenen en hun visie op Jezus

Jezus en hervorming van het Jodendom

Einde der tijden

Jodendom en Paulus

Paulus en zijn Tora vrije evangelie als beslissende factor

Jezus als God

Godsbegrip in literatuur van Romeinen en Grieken

Godsbegrip in Jodendom en Christendom

Scheidslijn tussen God en mens in Grieks Romeinse wereld

Nieuwe Testament en veroordeling van vergoddelijking van mensen

Jezus heeft zichzelf nooit God genoemd

De vroege Christenen hebben Jezus nooit God genoemd

In de Christelijke teksten uit de periode 30-90 CE treft men nergens de vergoddelijking van Jezus aan

Jezus wordt God genoemd in 6 tot 8 passages van het Nieuwe Testament uit eind eerste eeuw CE, begin tweede eeuw CE

Vanaf eind eerste eeuw CE is het heidens Christelijke Christendom dominant geworden

Tot einde eerste eeuw was het Joods Christelijke Christendom dominant

Eerste, tweede, derde generatie Christenen na Jezus

Joodse monotheïsme wordt na de tweede generatie van Christenen doorbroken

Dit is niet alleen te wijten aan Christenen met een heidense Grieks Romeinse achtergrond

Grenzen van het Jodendom

Ontwikkelingen in Jodendom rond derde eeuw BCE

Ontwikkelingen in Jodendom over God en een Goddelijke gestalte naast God

Ontwikkelingen in het na Bijbelse Jodendom en Henoch literatuur

Joodse apocalyptische en mystieke kringen in de oudheid

Positie van Henoch als onpartijdig mens en middelaar tussen God en mensen i.v.m. de zondvloed

Henoch als opperhoofd van de engelen

Koninklijke waardigheid Henoch, mantel, kroon, troon aan Gods rechterhand

Titel Metatron

Nieuwe naam Kleine Adonai, JHWH ha-katan

In Middeleeuwse mystiek Kabbala wordt Henoch Metatron uiteindelijk gewoon God (Adonai) zelf

Rabbijnen hebben altijd gewaarschuwd voor de mystieke speculaties rondom Henoch

Rabbinale polemiek rondom Henoch

Henoch literatuur

1 Henoch derde eeuw BCE

Henoch als ziener en ontvanger van openbaringen

Henoch als bestraffer van gevallen engelen

Henoch als hemelse rechter bij het laatste oordeel

Parallellen met Jezus Christus

Speculaties over Henoch en ontwikkelingen binnen de vroege Christelijke geloofsleer

2 Henoch eind eerste eeuw CE

Openbaringen over de schepping en einde der tijden

3 Henoch vierde, vijfde, zesde eeuw CE

Stap van verheerlijking en vergoddelijking van Henoch

Overdragen van Gods eigen naam op Henoch in kringen van Joodse mystici

Henoch Metatron wordt echter nergens nog expliciet God genoemd

Henoch Metatron blijft nog ondergeschikt aan God de allerhoogste

Henoch wordt de volledig gevolmachtigde zaakwaarnemer

Henoch regeert het hele universum

Henoch als Gods onderkoning

Henoch kent alle geheimen van de schepping en de schepselen

Engelen en mensen communiceren via Henoch met God

Mensen mogen tot Henoch bidden

Parallellen met Jezus Christus

Latere processen in de Kabbala van de middeleeuwen

Proces van vergoddelijking met als titel Kleine Adonai heeft zich verder ontwikkeld

Vergoddelijking van Henoch vindt definitief plaats

Henoch als God van Israël

Middeleeuwse Kabbalisten voelden een zekere verwantschap met Christelijke Theologen

In alle eeuwen is er de neiging geweest in een onderstroom van het Jodendom om de grenzen van het orthodoxe monotheïsme te verkennen en te verleggen

Dit heeft altijd tot moeilijke problemen en fel verzet van de rabbijnen geleid

Spanningen tussen mystieke Jodendom en anti-mystieke rabbijnse Jodendom

Ontwikkelingen van ketterse speculaties in het Jodendom in na Bijbelse tijd

Aanleidingen tot ketterse speculaties in de bijbel zelf

Hebreeuwse woord voor God Elohim lijkt een meervoudsvorm

Talmoedische discussies tussen Joden en Rabbijnen over Elohim

Raadselachtige teksten uit Genesis 1, Exodus, Psalm 110, Daniël 7 e.a.. die aanleiding gaven tot ketterse speculaties

In verband brengen van al die teksten en het verbinden van conclusies

Speculaties en ruzies hierover in het vroege Jodendom

Mozes, Adam, Henoch, Jacob, Melchizedek, Abel, Elia, Jezus

Paulus en de titel van Jezus als Naam boven alle Naam als de heilige Godsnaam

Paulus en het vers Jezus is de Heer (Jezus als kleine Adonai ?)

In het vroege Jodendom zijn denkmodellen ontwikkeld die door het vroegste Joodse Christendom pasklaar konden worden gebruikt om toe te passen op Jezus

Breuk tussen Jodendom en Christendom is deels veroorzaakt door gedachtengoed dat de Christenen aan Joden hadden ontleend

Christenen hebben dat verder ontwikkeld, terwijl in het Jodendom die ontwikkeling door Rabbijnen is stopgezet

Johannesevangelie (100 CE) en het conflict tussen Joden en Christenen

Beschuldiging aan Jezus dat hij zichzelf gelijk stelt aan God in het Johannesevangelie

Johannesevangelie is geschreven in de tijd dat de Christenen voor het eerst Jezus als God zijn gaan noemen

In het Nieuwe Testament heeft de vergoddelijking van Jezus geput uit onorthodox Joods gedachtegoed

Die ontwikkeling is verder gefaciliteerd door Grieks Romeinse ideeën die vanaf de derde generatie Christenen toenemende invloed kregen en dominant werden

Vergoddelijking van Jezus in het Nieuwe Testament vindt maar aarzelend en op kleine schaal plaats

Na de eerste eeuw CE neem het verschijnsel hand over hand toe

Joodse antwoord op de vergoddelijking van Jezus

Jezus in de vroegste Rabbijnse literatuur 2e tot 6e eeuw CE

Rabbinale polemiek met het Nieuwe Testament

Felle anti Christelijke campagne vanaf de tweede eeuw CE door Joden

Spanningen en haat tussen Joden en Christenen

Polemiek tussen Joden en Christenen laat zien hoe ver Joden en Christen al rond ca. 100 CE uit elkaar waren gegroeid

Christendom groeide van een binnen Joodse groeping in één eeuw tijd naar een anti Joodse Godsdienst

Christendom is in latere generaties (einde eerste eeuw CE) een weg ingeslagen die onherroepelijk tot een breuk met het Jodendom moesten lijden

Vragenbespreking

Geloofsbelijdenis einde tweede eeuw CE waarin Jezus God wordt genoemd

Joods Christelijke groeperingen die tot de vijfde eeuw CE de Goddelijkheid van Jezus hebben ontkend

Johannesevangelie en de historische Jezus

In Mattheüs, Marcus, Lucas wordt Jezus nooit God genoemd

Joodse (Makkabeese) martelaars ideologie en het sterven voor de zonden van de wereld

Het is een sterk levende Joodse gedachte dat je als mens een offer kunt worden voor God waardoor zonden vergeven worden

Joodse begrip Zoon van God

Zoon van God in vroeg Christelijke belijdenis in de brief aan de Romeinen

Zoon van God in het evangelie van Marcus

Zoon van God in het evangelie van Mattheüs en Lucas

Zoon van God in het evangelie van Johannes

Geboorte verhalen van Jezus in Marcus, Mattheus, Lucas,

Christendom en twee Godendom (Di theïsme)

Keizer Constantijn en de Joden

Christenen die altijd de banden met het Jodendom hebben gehouden tot aan de vroege Middeleeuwen

 

U kunt hier de lezing beluisteren:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).