Joodse Lezingen
is een onafhankelijk
particulier initiatief
Joodse Lezingen
wil een podium bieden
voor een Joods geluid

Binyomin Jacobs – Poerim

26 januari 2014

Binyomin Jacobs – Poerim

      26-1-2014 - Binyomin Jacobs - Poerim

Uitleg over de spiritualiteit van het Poerim feest
Poerim en de toepassing op onszelf

Wat komt in de lezing aan de orde ?

Klik hier voor de onderwerpen van deze lezing

Poerim, Lotenfeest, carnaval ?

Joodse kalender, schrikkeljaar, dubbele maand Adar

Poerim katan in Adar 1, een kleine Poerim als voorloper van het echte Poerim

Uitleg gewone jaar, gebaseerd op een zonnejaar, uitleg van correcties

Uitleg Joodse jaar, gebaseerd op de maanjaar, uitleg van correcties

7 maal in de 19 jaar een correctie van een extra maand

Jodendom heeft een combinatie van een maanjaar en een zonnejaar

Joodse volk wordt vergeleken met de maan

Nieuwjaarsfeest der bomen, Toe Bisjwat

De bijbel is geen geschiedenisboek, Tora, Tenach heeft altijd een diepere betekenis

Wetten in de landbouw over vruchtbomen

4 niveaus van betekenis

PaRDeS, boomgaard

P, peshat, eenvoudige betekenis

R, remez, aanwijzing

D, drush, filosofische betekenis

S, sod, mystieke betekenis

Alles wat in de bijbel staat, iedere wet, elke gewoonte, elk woord heeft een diepe betekenis

Zelfs koning Salomon kon een bepaalde wet in de bijbel niet doorgronden, wordt gezegd

De wet van de rode koe, vaars

Koe moest verbrand worden, met de as van de rode koe werd iemand besprenkeld

Daarmee ging de besprenkelde persoon van onrein naar rein

Maar degene die de besprenkeling deed ging van rein naar onrein

Dat gaat zo diep dat alleen Mozes dit kon bevatten, wordt gezegd

Meeleven met de tijd van het jaar

Lessen halen uit de Tora lezing op Sjabbat, het feest dat nu actueel is

Nieuwjaarsfeest der bomen, Toe Bisjwat

Wetten in de landbouw, maar het gaat dieper

Mens wordt vergeleken met een vruchtboom

In de Tora staat: een mens is als een boom in het veld

Uitleg van de betekenis van een mens als vruchtboom

Engelen als goede kracht, goede daad

Wortels van de boom is de verbinding met de bijbel, de Allerhoogste

Mag je verandering in de schepping aanbrengen ?

Alles komt van boven

Iets vervelends, iets naars kan toch heel goed zijn

In de Tora staat: ‘gij zult genezen’!

Als iemand ziek is, is hij verplicht er iets aan te doen en naar de dokter te gaan

Verhaal uit de Talmoed over rabbi Akiva en rabbi Ishmael

Poerim, het Lotenfeest

Grote Verzoendag, Jom Kippoer, Jom ha Kippurim

In het woord Kippurim hoor je het woord Poerim

Jom ha Kippurim is letterlijk vertaald ‘de dag die gelijk is aan Poerim’

Waarom wordt de Grote Verzoendag vergeleken met Poerim ?

Wat is Poerim ? Carnaval ?

Grote Verzoendag is een hoog spiritueel feest, extase in de synagoge

Poerim is als het ware weinig spiritueel, dansen, zingen

Geschiedenis van Poerim

Megilla, de rol van Esther, afwezigheid van de naam van God

Uitleg waarom Poerim toch een heel hoog spiritueel feest is

Uitleg van de diepere betekenis van Poerim

God wil niet dat we ons afsluiten van de wereld en focussen op alleen spiritualiteit en God

Jodendom wil juist in de materiële wereld overeind blijven, zonder zich te laten misleiden door het materialisme

Poerim is in het alledaagse weten dat er iets hogers is

Normaal gesproken hoort een Jood 3x per dag zijn gebeden uit te spreken

Het gebed ter vervanging van de tempeldienst

Drie gebeden ter vervanging van drie dagelijkse offers in de tempel

Ochtend gebed, lang gebed (45 minuten)

Middag gebed, kort (5 minuten)

Avond gebed, iets langer (10 minuten)

Uitleg waarom het middag gebed het belangrijkste gebed is

Sjemone Esre, Amida, 18 gebed, wordt 3x per dag uitgesproken

Staan in deze wereld, ‘produceren’, vruchten afwerpen

Jodendom noemt een tafel een altaar

Uitleg van het altaar en brengen van offers

10 geboden, 5 intermenselijke verhouding, 5 verhouding mens-God

Poerim is het feest bij uitstek waarin de gedachte centraal staat dat je God moet dienen in deze wereld

Elkaar direct eetbare producten sturen

Geld geven aan de armen

Zien van God in synagoge is niets bijzonders, maar in het alledaagse wel, dat is de opdracht van Poerim

Jodendom is geen Godsdienst, maar een leefwijze

Anders gezegd: alles is Godsdienst, buiten en in de synagoge, dat is Poerim

Haman, Hitler

De manier waarop Mordechai en Esther de vernietiging van het Joodse volk hebben weten af te wenden

Enerzijds de diplomatieke weg, anderzijds verbinding met God zoeken in lernen, gebed, bijbel

10 zielskrachten waarmee we goed maar ook kwaad kunnen doen

10 zonen van Haman

Het beeld van de goede Mordechai en de slechte Haman op onszelf toegepast

Dat we slechte eigenschappen hebben, daar is niets mis mee, wat doe ik ermee, dat is de vraag

Poerim en de strijd tussen het goede en het kwade in mijzelf

Poerim en het laten winnen van het goede over het slechte in mijzelf

Het boek Esther als persoonlijk handboek om het goede over het kwade te laten winnen in mijzelf

Onthulling van het monument Apeldoornsche Bosch

Heersende klimaat, gangbare mening, media en beïnvloeding van mensen

Het goede over het slechte laten prevaleren, ook als het klimaat slecht is

Joden, antizionisme, antisemitisme, verschillen zijn flinterdun

Oekraïne, de twee partijen die daar aan het vechten zijn, zijn notoir antisemitisch

Paar honderdduizend Joden in Oekraïne zijn doodsbang, zitten in de val, kranten wijden er geen enkel woord aan

Probleem met terminologie als ‘bezette’ gebieden en ‘kolonisten’

Volgens internationaal recht mag Israël daar zitten

Volgens internationaal recht heeft Israël de verplichting en het recht die gebieden bezet te houden uit zelfverdediging

Volgens internationaal recht is Israël verplicht die gebieden te onderhouden en te voorzien van voorzieningen

Vervolgens wordt Israël geboycot omdat ze die gebieden van voorzieningen voorzien

Voorzieningen die Israël moet plaatsen uit hoofde van internationaal recht

Alles wat gebeurt in Israël ligt onder een vergrootglas

Met resoluties van de Verenigde Naties dat Turkije niet in Cyprus mag zijn wordt niets gedaan

Investeringen van Turkije in Cyprus zijn geen enkel probleem….

Turkije wordt zelfs lid van de Europese Unie….

Een herhaling van Poerim toen naar het nu

Vragenbespreking

Dienen van God

Parabel uit de Joodse mystiek

Joodse visie op de satan, kwaad in dienst van God

In het christendom is er een strijd tussen goed en kwaad, God en de satan

In het Jodendom komt alles van boven, ook de satan

Satan staat in dienst van God om ons te verleiden maar wil dat wij het goede doen

Het weerstaan van verleidingen

Het begrip Joods, Joodse ziel

Inquisitie, martelaarschap onder niet religieuze Joden

Verhouding tussen onze wil, vrije keuze en ‘alles komt van boven’

Dingen die we niet begrijpen

Voor ons verstand heeft alles een einde en een begin

Voor het verstand moet alles een begin en een einde hebben

Het verstand kan het oneindige niet begrijpen, alleen aanvaarden

Wilde God de zonde van Adam ?

Basis van het Jodendom is gefundeerd in spiritualiteit

Spiritualiteit om succesvol te kunnen zijn in het materiële

Mensen die vrijgesteld zijn van werken om Tora te studeren in grote Joodse gemeenschappen

U kunt hier de lezing beluisteren:

Vragenbespreking:


Een Joods geluid

Een Joods geluid… een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie…?

Nieuws

Een lezing organiseren kost euro 250,- U maakt zelf de lezingen mogelijk door bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren. Dit is een apart rekeningnummer t.b.v. Joodse Lezingen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zie ook 'ANBI status')

Lezingen organiseren in synagogen door heel Nederland? Apeldoorn….Dieren…..Aalten….etc.?? Het is makkelijker dan u denkt. Het enige dat u nodig heeft is een rabbijn en een synagoge. Wij helpen u graag verder en zullen u ondersteunen met ons platform Joodse Lezingen. Lezingen worden aangekondigd op onze site, distributie van mails en aankondigingen verzorgen wij voor u….

Met ingang van september 2017 valt Joodse Lezingen onder Stichting N.I.G. De Stedendriehoek te Dieren (www.nigdestedendriehoek.nl).